વૃક્ષમાં બીજ તું


*Online Booking is Closed, We Appreciate Your Patronage!

વૃક્ષમાં બીજ તું

૭૦ કલાકારોના કાફલા સાથે અવિસ્મરણીય ચતુષ્પરિમાણીય નાટક

date

13 August, 2017 Sunday

time

9 pm onwards

event

Drama