એક માળાના મોતી


*Online Booking is Closed, We Appreciate Your Patronage!
ek mala na moti

એક માળાના મોતી

એક સામાજિક કોમેડીથી ભરપૂર નાટક

date

24 July, 2017 Monday

time

9 pm onwards

event

Drama


Row and Price list.

A to D – RS.500

E to H – RS.400

I to M – RS.300

N to R – RS.200

S to U – RS.150

BA to BJ – RS.100

Following rates of Internet handling fee per ticket have be levied.

Upto Rs 299 will be Rs 15

Upto Rs 300 – 500 will be Rs 30


Venue

Townhall
Ashram Road, Opp Ellisbridge Police Station, Ellisbridge,
Ahmedabad, Gujarat 380006

About the Event

Gujarati Social Comedy Natak Presented by Chirag Shah

Artists: Jaimini Trivedi, Mitresh Verma, Dimpal Upadhyay, Bimal Trivedi, Ilesh Shah, Twisha Bhatt, kartik Dave, Jigar Patel, Vaishali Patel, Krunal Bhatt

Child Artists: Ved Trivedi, Khushi